#404 దారి జూచుచున్నది dAri jUchuchunnadi

Titleదారి జూచుచున్నదిdAri jUchuchunnadi
Written Byతచ్చూరు సింగరాచార్యtachcUru singarAchArya
Book
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALa????
పల్లవి pallaviదారి జూచుచున్నది నీదు ప్రియ
తరళాక్షియో చిన్నది నీదు ప్రియా
dAri jUchuchunnadi nIdu priya
taraLAkshiyO chinnadi nIdu priyA
వారిజముఖి నీవు వచ్చే వేళానుకొని
కోరికతో రాజగోపాల సామి
దారి వెన్నెల గాయెగా
vArijamukhi nIvu vachchE vELAnukoni
kOrikatO rAjagOpAla sAmi
dAri vennela gAyegA
వేడ్క మీర మంచి యీ సన్న జాజి
విరుల సరులు సుగంధము పన్నీరు
చెంబులు పడకింటిలో నుంచి
వన్నెలాడి తలవాకిట నిలచి నీ
vEDka mIra manchi yI sanna jAji
virula sarulu sugandhamu pannIru
chembulu paDakinTilO nunchi
vannelADi talavAkiTa nilachi nI
పచ్చిపచ్చిగాను పదములు పాడుచు
వచ్చి రాజగోపాల సామి నీవు
ముచ్చట లాడుచు ముద్దులు పెట్టుచు
గ్రుచ్చి కౌగలిచ్చి కూడుటం దలచి నీ
pachchipachchigAnu padamulu pADuchu
vachchi rAjagOpAla sAmi nIvu
muchchaTa lADuchu muddulu peTTuchu
gruchchi kaugalichchi kUDuTam dalachi nI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s