#405 మోసబోతినే mOsabOtinE

TitleమోసబోతినేmOsabOtinE
Written By
Book
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమోసబోతినే చెలి
మోహనాంగుని చేరి నే
mOsabOtinE cheli
mOhanAnguni chEri nE
ఆసలు పెట్టి నాపై
దోసమెంచెనే ఓ చెలియ
Asalu peTTi nApai
dOsamenchenE O cheliya
వద్దంటే నన్ను గూడి
ముద్దు ముద్దుగ మాటలాడి
నిద్దుర పోయె వేళ
సద్దులేక పోయినాడే
vaddanTE nannu gUDi
muddu mudduga mATalADi
niddura pOye vELa
saddulEka pOyinADE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s