#406 ఏమని దెల్పుదురా Emani delpudurA

Titleఏమని దెల్పుదురాEmani delpudurA
Written By
Book
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaవిళంబ రూపకviLamba rUpaka
పల్లవి pallaviఏమని దెల్పుదురా కమ్ కమ్ కమ్మనిEmani delpudurA
kam kam kammani
(come come come-ani)
అనుపల్లవి anupallaviకమ్మ విల్తుని మాయమురాkamma viltuni mAyamurA
చరణం
charaNam 1
కామిని పిలిచేవేమని వెడలితె
గో గో గోయనె గారవమందదేనని దెల్పుదురా
kAmini pilichEvEmani veDalite
gO gO gOyane gAravamandadEnani delpudurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s