#408 నీకిది మరియాద nIkidi mariyAda

Titleనీకిది మరియాదnIkidi mariyAda
Written Byచింతలపల్లి వేంకటరావుchintalapalli vEnkaTarAvu
Book
రాగం rAgaసారంగsAranga
తాళం tALaఆది విళంబిAdi viLambi
పల్లవి pallaviనీకిది మరియాద గాదుర
నాకింత బాధలీయ
nIkidi mariyAda gAdura
nAkinta bAdhalIya
తరమా ఓయనరాదా మాట్లాడరాదాtaramA OyanarAdA mATlADarAdA
రాకా చంద్రవదన నీకింత పరాకా
రాక నా విరహము దీర్చ చేతగాక
ఏ కరుణయొ జూపించి చెంత వచ్చి
నన్ను గూడి యుండుట
rAkA chandravadana nIkinta parAkA
rAka nA virahamu dIrcha chEtagAka
E karuNayo jUpinchi chenta vachchi
nannu gUDi yunDuTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s