#409 ఇంత చిన్న బాలుడు inta chinna bAluDu

Titleఇంత చిన్న బాలుడుinta chinna bAluDu
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్ / సుబ్బారావుdharmapuri subbarAyar / subbArAvu
Book
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇంత చిన్న బాలుడు నీవు నన్ను
వింత లెంతని అడుగేవేమి
inta chinna bAluDu nIvu nannu
vinta lentani aDugEvEmi
ఇంతిరో రమ్ము ఇటువంటి బాలుని
కొంతయైన విడువరాదు
intirO rammu iTuvanTi bAluni
kontayaina viDuvarAdu
తరుణులకెల్ల తరము గాదె
ధరపురీశుని చేరుటకు
taruNulakella taramu gAde
dharapurISuni chEruTaku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s