#410 మాట నమ్మి mATa nammi

Titleమాట నమ్మిmATa nammi
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviమాట నమ్మి మోసమాయెనే వానిmATa nammi mOsamAyenE vAni
నాటకమయ మయినదని
నేటికి తెలిసినదే
nATakamaya mayinadani
nETiki telisinadE
గొప్పవాడని మాట తప్పలేడని నన్ను కను
రెప్పవలె గాచేవాడని ముప్పటికే నేను వాని మాట నమ్మి
goppavADani mATa tappalEDani nannu kanu
reppavale gAchEvADani muppaTikE nEnu vAni mATa nammi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s