#411 ముందటి వలె mundaTi vale

Titleముందటి వలెmundaTi vale
Written By
Book
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviముందటి వలె నన్ను ప్రేమించకుంటే
అందగాడా నిను వదలనురా
mundaTi vale nannu prEminchakunTE
andagADA ninu vadalanurA
కందర్ప జనక నీ దర్పము లెందుకు
అందమా నీకిది చందమా
kandarpa janaka nI darpamu lenduku
andamA nIkidi chandamA
పుట్టిల్లు వదలి నేనెట్లు వచ్చితిరా
కట్టకడకు నా చెయి విడిచితివయ్యో
puTTillu vadali nEneTlu vachchitirA
kaTTakaDaku nA cheyi viDichitivayyO
మట్ట మాయము జేసినట్టి వేణుగోపా
లెట్ల నిను నమ్ముదు తెలియదేమి సేతురా
maTTa mAyamu jEsinaTTi vENugOpA
leTla ninu nammudu teliyadEmi sEturA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s