#413 రారా సుకుమార rArA sukumAra

Titleరారా సుకుమారrArA sukumAra
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviరారా సుకుమార ధీర
రాజాధిరాజు లేరా
rArA sukumAra dhIra
rAjAdhirAju lErA
అనుపల్లవి anupallaviపరిమళమిదే గంధగమిదే
పట్టి పూసేది సమయమిదీ రారా
parimaLamidE gandhagamidE
paTTi pUsEdi samayamidI rArA
చరణం
charaNam 1
వన్నెకాడ నిన్నె చాలా
నమ్మి యుంటీర మరీలు
మెడ నిండ వేసెదరా
జాస్మిన్ సెంటు యిదే ఔఔతే జల్లెదరా
vannekADa ninne chAlA
nammi yunTIra marIlu
meDa ninDa vEsedarA
jAsmin senTu yidE
ououtE jalledarA

One thought on “#413 రారా సుకుమార rArA sukumAra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s