#414 పగదాని pagadAni

TitleపగదానిpagadAni
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviపగదాని గననూ పాటింపకు రావేమిరా
సరసుడా రావేరా
pagadAni gananU pATimpaku rAvEmirA
sarasuDA rAvErA
చరణం
charaNam 1
మోహనకారా మోహమాయెరా
మోహనాంగ నిను నమ్మితి గదరా
మోహ మాపజాలను రావేమిరా
mOhanakArA mOhamAyerA
mOhanAnga ninu nammiti gadarA
mOha mApajAlanu rAvEmirA
చరణం
charaNam 2
విరుశముల నాపై విపరీతమాయే
మరులు కొంటిరా మోహనాకారా
మరు నిల్పుదగు సమయమిదే రావేమిరా
viruSamula nApai viparItamAyE
marulu konTirA mOhanAkArA
maru nilpudagu samayamidE rAvEmirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s