#415 నెతాల చక్కరా netAla chakkarA

Titleనెతాల చక్కరాnetAla chakkarA
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviనెతాల చక్కరా నీతో చకరాజుగా
జాణవు లేయదేరా
వలచితివో దాని వలలో జిక్కితివేరా
పిలచినా పలుకవు నిగవు జేసేవురా నాతో
netAla chakkarA nItO chakarAjugA
jANavu lEyadErA
valachitivO dAni valalO jikkitivErA
pilachinA palukavu nigavu jEsEvurA nAtO
చరణం
charaNam 1
సంచి రూకలైనా
సరీ సొములే గాని
వంచి వనితా పదుగురు నీ ఇంట్లో దాచి
sanchi rUkalainA
sarI somulE gAni
vanchi vanitA paduguru nI inTlO dAchi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s