#416 కలికి మణీరో kaliki maNIrO

Titleకలికి మణీరోkaliki maNIrO
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviకలికి మణీరో కాంత మణీరో
కమలకరుడు కానరాడే
వాని యీ నీ మనసి యొక్క
నిముషమయిన నిలువ గలదే
kaliki maNIrO kAnta maNIrO
kamalakaruDu kAnarADE
vAni yI nI manasi yokka
nimushamayina niluva galadE
అనుపల్లవి anupallaviతరుణి రామ తలపు మాని
తొలగిన మొతోడి తేవగదే
taruNi rAma talapu mAni
tolagina motODi tEvagadE
చరణం
charaNam 1
వాసిగ గుంటూరి పురమున వెలసిన
దాసుని బ్రోచెడు వాసుదేవుడి వాడె
గోపాలుడు వాసిగ బ్రోచిన
vAsiga gunTUri puramuna velasina
dAsuni brOcheDu vAsudEvuDi vADe
gOpAluDu vAsiga brOchina

One thought on “#416 కలికి మణీరో kaliki maNIrO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s