#422 సైరిస లారెనో sairisa lArenO

Titleసైరిస లారెనోsairisa lArenO
Written Byవీణ పద్మనాభయ్యvINa padmanAbhayya
Bookరసరాజ వైభవrasarAja vaibhava
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసైరిస లారెనో మదన నీరజ దళ నయన నిన్న కదనsairisa lArenO madana nIraja daLa nayana ninna kadana
అనుపల్లవి anupallaviతోటకె పోదరు బిడద బందు కణ్
బేటదోళి ఎన్న మాటమాడి
నోటవొందరలె ఎన్న కొందెయల్లో నిన్న
కూటవె ఎనగె కాటవాగిదె యక్కటా
tOTake pOdaru biDada bandu kaN
bETadOLi enna mATamADi
nOTavondarale enna kondeyallO ninna
kUTave enage kATavAgide yakkaTA
చరణం
charaNam 1
వసుధయోళు నిన్నోల్ ధనిక రిల్లెందునా
నసునగుత వశ వాడె దిటవరియదె
పశుపాల నీనెందు నిజవరిదె నానిందు
బిసుజ పూక్కుళ వసర బసనిగ నెందరిదు నిన్న
vasudhayOLu ninnOl dhanika rillendunA
nasunaguta vaSa vADe diTavariyade
paSupAla nInendu nijavaride nAnindu
bisuja pUkkuLa vasara basaniga nendaridu ninna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s