#423 చాలు నీ వయ్యారము chAlu nI vayyAramu

Titleచాలు నీ వయ్యారముchAlu nI vayyAramu
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookరసరాజ వైభవrasarAja vaibhava
రాగం rAgaధన్యాసిdhanyAsi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviచాలు నీ వయ్యారము చాలు
చాలు నీ వయ్యారము చాలు
చాలు నీ వయ్యారము లీల
లేల కన్ను సైగ జేసేవేల
chAlu nI vayyAramu chAlu
chAlu nI vayyAramu chAlu
chAlu nI vayyAramu lIla
lEla kannu saiga jEsEvEla
అనుపల్లవి anupallaviబాలా నీవు చాల కులుకుచు పలుకుచు
మాలిక వేసితివేలా పూ
మాలిక వేసితివేలా యనిన
bAlA nIvu chAla kulukuchu palukuchu
mAlika vEsitivElA pU
mAlika vEsitivElA yanina
చరణం
charaNam 1
కాల హరణ మేలనే తరుణి
పాలుమాలిక లేలనే
నాలో విరహ భావంబుల తెప్పించి
లోలాక్షి నను జూచి ముసి ముసి నవ్వుట
kAla haraNa mElanE taruNi
pAlumAlika lElanE
nAlO viraha bhAvambula teppinchi
lOlAkshi nanu jUchi musi musi navvuTa
చరణం
charaNam 2
మరుకేళి గూడుమని నాతో
మరుమాట లాడకుమని చెప్పితె
సరసుడైన ఈ తాళవనేశుని
మెరుగు సొమ్ములు కాసులడుగేవుట
marukELi gUDumani nAtO
marumATa lADakumani cheppite
sarasuDaina I tALavanESuni
merugu sommulu kAsulaDugEvuTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s