#426 రావే నా చెలి rAvE nA cheli

Titleరావే నా చెలిrAvE nA cheli
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookరసరాజ వైభవrasarAja vaibhava
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరావే నా చెలి నను జేరుటకిది
శుభవేళ ఇది శుభవేళ
rAvE nA cheli nanu jEruTakidi
SubhavELa idi SubhavELa
చరణం
charaNam 1
నారీమణి నీ వయ్యారముతో వచ్చి
నను జేరుటకిది శుభవేళ
nArImaNi nI vayyAramutO vachchi
nanu jEruTakidi SubhavELa
చరణం
charaNam 2
అంగనామణి నీదు భృంగ కుంతలముల
రంగు జూపించుటకు శుభవేళ
anganAmaNi nIdu bhRnga kuntalamula
rangu jUpinchuTaku SubhavELa
చరణం
charaNam 3
నిన్నటి రేయి నిను కలలో జూచితినే
చిన్ననాటి నేస్తమెన్నో స్మరించుటకు
ninnaTi rEyi ninu kalalO jUchitinE
chinnanATi nEstamennO smarinchuTaku
చరణం
charaNam 4
కామకేళికి చామ రాజేంద్రుడు వంటి
సామి నే పిలచితె పలుక రాడేలనే
kAmakELiki chAma rAjEndruDu vanTi
sAmi nE pilachite paluka rADElanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s