#428 సమయము గాదురా samayamu gAdurA

Titleసమయము గాదురాsamayamu gAdurA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaయమన్yaman
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviసమయము గాదురా సామి లేచిపోరా
సామి లేచిపోరా జాగు చేసేవేరా
samayamu gAdurA sAmi lEchipOrA
sAmi lEchipOrA jAgu chEsEvErA
చరణం
charaNam 1
చేయి పట్టి నా సిగ్గు చెఱచకురా సామి
వేయి విధముల నే వేడుకొన్న వినవు
chEyi paTTi nA siggu che~rachakurA sAmi
vEyi vidhamula nE vEDukonna vinavu
చరణం
charaNam 2
అత్తింటి కోడలని ఆలోచింపక
చిత్తజు కేళికాయత్తమై యున్నావు
attinTi kODalani AlOchimpaka
chittaju kELikAyattamai yunnAvu
చరణం
charaNam 3
ఇంటి వారందఱు నిట్టట్టు తిరిగేరు
కంటికి తెలియక కదలి పోరా ఇది
inTi vAranda~ru niTTaTTu tirigEru
kanTiki teliyaka kadali pOrA idi
చరణం
charaNam 4
రాజగోపాల రట్టు సేయుటేల
సాజముగా మఱొక సారి వత్తువు గాని
rAjagOpAla raTTu sEyuTEla
sAjamugA ma~roka sAri vattuvu gAni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s