#430 చేర రావదేమిర chEra rAvadEmira

Titleచేర రావదేమిరchEra rAvamadEmira
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaమిశ్ర లఘువుmiSra laghuvu
పల్లవి pallaviచేర రావదేమిర చెప్పవదేమిర
మారకోటి సుందర మరులైతి గదర
chEra rAvadEmira cheppavadEmira
mArakOTi sundara marulaiti gadara
చరణం
charaNam 1
నిను జూడని యొక నిమిషమే యుగముగా
మనమున నెంచుచు మమత జెందితిర
ninu jUDani yoka nimishamE yugamugA
manamuna nenchuchu mamata jenditira
చరణం
charaNam 2
పిలిపించిన రావు పిలిచిన పలుకవు
తలపులు వేఱై తల్లడ పెట్టేవు
pilipinchina rAvu pilichina palukavu
talapulu vE~rai tallaDa peTTEvu
చరణం
charaNam 3
రసికుడైన శ్రీరాజ గోపాల కొసరి
వేడినను కసటుగా జూచుచు
rasikuDaina SrIrAja gOpAla kosari
vEDinanu kasaTugA jUchuchu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s