#431 చాలు చాలు పోరా chAlu chAlu pOrA

Titleచాలు చాలు పోరాchAlu chAlu pOrA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviచాలు చాలు పోరా ఓరి సామిchAlu chAlu pOrA Ori sAmi
చరణం
charaNam 1
బాలనురా నన్ను బలిమిని బట్టేవు
లాలించుట కిది వేళగాదుర సామి
bAlanurA nannu balimini baTTEvu
lAlinchuTa kidi vELagAdura sAmi
చరణం
charaNam 2
కుదురు పడని నాదు కుచముల నంటేవు
పదరుట నీకిది బాడి గాదుర సామి
kuduru paDani nAdu kuchamula nanTEvu
padaruTa nIkidi bADi gAdura sAmi
చరణం
charaNam 3
ప్రజలు విన్నను నగుబాటు కల్గును నీకు
నిజముగ నైదాఱు నెలలు తాళుకోర
prajalu vinnanu nagubATu kalgunu nIku
nijamuga naidA~ru nelalu tALukOra
చరణం
charaNam 4
రచ్చ సేయకిపుడు రాజగోపాల
పచ్చవిల్తు కేళి పరగ కూడుదు గాని
rachcha sEyakipuDu rAjagOpAla
pachchaviltu kELi paraga kUDudu gAni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s