#433 చలము చేసేవదేలరా chalamu chEsEvadElarA

Titleచలము చేసేవదేలరాchalamu chEsEvadElarA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviచలము చేసేవదేలరా సామి నీకిది మేరా
సామి వినురా నీకిది మేరా సరగున నను
నేలుకోర నీదానరా సామి
chalamu chEsEvadElarA sAmi nIkidi mErA
sAmi vinurA nIkidi mErA saraguna nanu
nElukOra nIdAnarA sAmi
చరణం charaNam 1కలకాలము నీ కౌగిలి బాయక
చెలిమిని గోరుచున్న నాతో
kalakAlamu nI kaugili bAyaka
chelimini gOruchunna nAtO
చరణం charaNam 2పగదాననా పంతగించకురా
తగదుర పలు మఱు నీవిట్లు
pagadAnanA pantaginchakurA
tagadura palu ma~ru nIviTlu
చరణం charaNam 3రాజసమేలరా రట్టు సేయకురా
రాజగోపాల సామి నాతో
rAjasamElarA raTTu sEyakurA
rAjagOpAla sAmi nAtO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s