#434 సామి రాడాయెనే sAmi rADAyenE

Titleసామి రాడాయెనేsAmi rADAyenE
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaతిశ్ర లఘువుtiSra laghuvu
పల్లవి pallaviసామి రాడాయెనే
సరగున రమ్మనవే
నా మనోహరుని కేభామ బోధించెనో
sAmi rADAyenE
saraguna rammanavE
nA manOharuni kEbhAma bOdhinchenO
చరణం
charaNam 1
ఇంతి వాని దలచితే మది
ఎంతయు రంజిల్లునే కంతు బారి
కోర్వలేక కరగు చుండుటే కాని
inti vAni dalachitE madi
entayu ranjillunE kantu bAri
kOrvalEka karagu chunDuTE kAni
చరణం
charaNam 2
నిమిషమైన నను జూడక
నిలిచి యుండ జాలడే
రమణు డిపుడు చలము జేసి
రట్టు చేయ బూనెనే
nimishamaina nanu jUDaka
nilichi yunDa jAlaDE
ramaNu DipuDu chalamu jEsi
raTTu chEya bUnenE
చరణం
charaNam 3
రామరో నన్నేలిన రాజగోపాలుడే
ప్రేమ సుంతైన లేక
మోహము జూప కున్నాడే
rAmarO nannElina rAjagOpAluDE
prEma suntaina lEka
mOhamu jUpa kunnADE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s