#435 రారా సామిగా rArA sAmigA

Titleరారా సామిగాrArA sAmigA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviరారా సామిగా
వేగమే ప్రియ సఖినేల
సమయమిదేర రమణి తాళలేదురా
మనవి చేకోరా
rArA sAmigA
vEgamE priya sakhinEla
samayamidEra ramaNi tALalEdurA
manavi chEkOrA
చరణం
charaNam 1
మారుబారి కోర్వక మమత జెంది
నీదారి జూచు చున్నదిరా దయ యుంచి
mArubAri kOrvaka mamata jendi
nIdAri jUchu chunnadirA daya yunchi
చరణం
charaNam 2
చెలులు మాటాడిన చెవి యిచ్చి వినదురా
తలపంత నీపైనిరా దయ యుంచి
chelulu mATADina chevi yichchi vinadurA
talapanta nIpainirA daya yunchi
చరణం
charaNam 3
విడెమని అస్నమని వేడుకని నిదురని
పడతికి లేదురా దయ యుంచి
viDemani asnamani vEDukani nidurani
paDatiki lEdurA daya yunchi
చరణం
charaNam 4
రమణి నీ యాసచే రాజగోపాల
ప్రాణము నిలుపు కొన్నదిరా దయ యుంచి
ramaNi nI yAsachE rAjagOpAla
prANamu nilupu konnadirA daya yunchi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s