#436 మేరగాదురా mEragAdurA

TitleమేరగాదురాmEragAdurA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaచతురశ్ర లఘువుchaturaSra laghuvu
పల్లవి pallaviమేరగాదురా నీకిది సామి ఇది
కోరిన చెలినిటు వేఱుగ దలచుట
mEragAdurA nIkidi sAmi idi
kOrina cheliniTu vE~ruga dalachuTa
చరణం
charaNam 1
సారెసారెకా చానను నేలుచు
వారిజాక్ష నను వంచన చేయుట
sAresArekA chAnanu nEluchu
vArijAksha nanu vanchana chEyuTa
చరణం
charaNam 2
వాసి కెక్కిన వాడని నమ్మితే
గాసి పెట్టి నను మోసము చేయుట
vAsi kekkina vADani nammitE
gAsi peTTi nanu mOsamu chEyuTa
చరణం
charaNam 3
వరద రాజగోపాల సామి
కరుణ మాని నను నిరతము దూఱుట
varada rAjagOpAla sAmi
karuNa mAni nanu niratamu dU~ruTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s