#437 ఊరక చలమేల Uraka chalamEla

Titleఊరక చలమేలUraka chalamEla
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaతిశ్ర లఘువుtiSra laghuvu
పల్లవి pallaviఊరక చలమేల నీకిది మేరగాదురా సామి
వారిజాక్షి వలచిన నను గారవించి చూడరా
Uraka chalamEla nIkidi mEragAdurA sAmi
vArijAkshi valachina nanu gAravinchi chUDarA
చరణం
charaNam 1
పద్దు చేయ వలదుర నా యొద్దికి రారా
సుద్దులనే తేలించి ప్రొద్దు పుచ్చకురా
paddu chEya valadura nA yoddiki rArA
suddulanE tElinchi proddu puchchakurA
చరణం
charaNam 2
తరుణుల వలె నే వలపు దాచ జాలరా
మరునిల్లు చెమ్మగిలి మైమఱవ సాగెరా
taruNula vale nE valapu dAcha jAlarA
marunillu chemmagili maima~rava sAgerA
చరణం
charaNam 3
అక్కఱ తెలిసికొని నీదు ప్రక్క జేర్చరా
ఎక్కువైన రతులచే గ్రక్కున నను నేలుకోరా
akka~ra telisikoni nIdu prakka jErcharA
ekkuvaina ratulachE grakkuna nanu nElukOrA
చరణం
charaNam 4
పచ్చ విల్తు కేళి సుఖము పడయ జేయరా
రచ్చ సేయ వలదురా రాజగోపాల సామి
pachcha viltu kELi sukhamu paDaya jEyarA
rachcha sEya valadurA rAjagOpAla sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s