#438 మాయ చేసేవేరా mAya chEsEvErA

Titleమాయ చేసేవేరాmAya chEsEvErA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaనాదనామక్రియnAdanAmakriya
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviమాయ చేసేవేరా నాతో సామి నాతోmAya chEsEvErA nAtO sAmi nAtO
చరణం
charaNam 1
హాయి మీఱ నిన్న రేయి దాని ననుభవించలేదా
ఱాయివంటి దాయె లేర నీమది రాను రాను జాడలెల్ల దెలిసెర
hAyi mI~ra ninna rEyi dAni nanubhavinchalEdA
~rAyivanTi dAye lEra nImadi rAnu rAnu jADalella delisera
చరణం
charaNam 2
నల్లవాని నమ్మరాదనే నుడి సల్లగాదు గదరా చెల్లదురా
నీ నడతలు నా యెడ చేరరాకు దక్కితినని పలుకుచు
nallavAni nammarAdanE nuDi sallagAdu gadarA chelladurA
nI naDatalu nA yeDa chErarAku dakkitinani palukuchu
చరణం
charaNam 3
తరుణి యెట్టి వలపు మందు పెట్టెనొ తాళ లేవు గదరా
సరసుడైన రాజగోపాల చాలు చాలు వగలు చేయకుర ఇట
taruNi yeTTi valapu mandu peTTeno tALa lEvu gadarA
sarasuDaina rAjagOpAla chAlu chAlu vagalu chEyakura iTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s