#439 ఎందుకే యాచలము endukE yAchalamu

Titleఎందుకే యాచలముendukE yAchalamu
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఎందుకే యాచలము నీ కిందు వదనరో
సుందరాంగి నిన్ను జూచి
సొక్కి చాల మరులు కొంటి
endukE yAchalamu nI kindu vadanarO
sundarAngi ninnu jUchi
sokki chAla marulu konTi
చరణం
charaNam 1
నిను బాసి నిదుర రాదు
నిమిషమైన ప్రొద్దు పోదు
మనసిజు బారి కోర్వరాదు
మమత నిలుప పశము గాదు
ninu bAsi nidura rAdu
nimishamaina proddu pOdu
manasiju bAri kOrvarAdu
mamata nilupa paSamu gAdu
చరణం
charaNam 2
తరుణిరో నే తాళజాల
దయ నాపై దాచనేల
కరుణ యుంచి యీ వేళ
కలయుట కిక జాగులేల
taruNirO nE tALajAla
daya nApai dAchanEla
karuNa yunchi yI vELa
kalayuTa kika jAgulEla
చరణం
charaNam 3
కోపము నాపై మాను
కోమలి నిను నమ్మినాను
ప్రాపు కోరి వచ్చినాను
పరక నీకు పుణ్యమౌను
kOpamu nApai mAnu
kOmali ninu namminAnu
prApu kOri vachchinAnu
paraka nIku puNyamaunu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s