#440 రారా రమ్మనెరా rArA rammanerA

Titleరారా రమ్మనెరాrArA rammanerA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviరారా రమ్మనెరా చెలియ నిను
మారుబారి కోర్వలేక వేగమే
rArA rammanerA cheliya ninu
mArubAri kOrvalEka vEgamE
చరణం
charaNam 1
కోరి యున్నదిరా సుదతిపై కోపము చేయకురా
సరోజ ముఖి విరాళి మై మఱచెనురా
ఇటు విరసము తగదుర
kOri yunnadirA sudatipai kOpamu chEyakurA
sarOja mukhi virALi mai ma~rachenurA
iTu virasamu tagadura
చరణం
charaNam 2
చలమేలరా మగువకును సాటెవరున్నారురా
విలాసముగను నేలుటకు సమయమురా
మనవిని విని కరుణను
chalamElarA maguvakunu sATevarunnArurA
vilAsamuganu nEluTaku samayamurA
manavini vini karuNanu
చరణం
charaNam 3
రాజగోపాలా నీకిటుల రాజసమేలా
నిజమ్ముగను సదా
వలచినది వినురా
మునుపటి దయ తలచుచు
rAjagOpAlA nIkiTula rAjasamElA
nijammuganu sadA
valachinadi vinurA
munupaTi daya talachuchu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s