#441 సామిని తోడి తేగదే sAmini tODi tEgadE

Titleసామిని తోడి తేగదేsAmini tODi tEgadE
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందోళhindOLa
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviసామిని తోడి తేగదే నా
సకియరో జాగు సేయవలదే బిరాన
sAmini tODi tEgadE nA
sakiyarO jAgu sEyavaladE birAna
చరణం
charaNam 1
భామరో నేనేమి సేతు కాముని బారికి
తాళగ జాలనే ప్రేమ యుంచి రా రమ్మటంచు
bhAmarO nEnEmi sEtu kAmuni bAriki
tALaga jAlanE prEma yunchi rA rammaTanchu
చరణం
charaNam 2
ఇంతిరో వాడిందు రాక పంతము సాధించెను గదవే
అంతరంగ మెఱిగించి వేగ
intirO vADindu rAka pantamu sAdhinchenu gadavE
antaranga me~riginchi vEga
చరణం
charaNam 3
కమల వైరి గాసి చేయ రమణిరో రాజగోపాలుని
జూడక నిమిషమైన తమి నిలుపజాల
kamala vairi gAsi chEya ramaNirO rAjagOpAluni
jUDaka nimishamaina tami nilupajAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s