#442 రావేలర చెంతకు rAvElara chentaku

Titleరావేలర చెంతకుrAvElara chentaku
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరావేలర చెంతకు రాజసమా
ఏ వనిత చెవి గఱిచె
rAvElara chentaku rAjasamA
E vanita chevi ga~riche
చరణం
charaNam 1
భావభవుని బారికి నను ద్రోసి బాధ
నొంద జేయకు నే వేడగ
bhAvabhavuni bAriki nanu drOsi bAdha
nonda jEyaku nE vEDaga
చరణం
charaNam 2
ఆనాటి నేస్తమెంచకను నన్నగడు చేయ న్యాయమటర సామిగ
ఏణాక్షి వలను దగిలి చలమును మానవేర కరుణ సుంత లేక
AnATi nEstamenchakanu nannagaDu chEya nyAyamaTara sAmiga
ENAkshi valanu dagili chalamunu mAnavEra karuNa sunta lEka
చరణం
charaNam 3
వాదేల చేసేవురా నావంటి చెలిని నేచగ తగునటరా
నీ దాన ననుచు నమ్మినందుకు నెనరుతోను కలిసి మెలసి యుండగ
vAdEla chEsEvurA nAvanTi chelini nEchaga tagunaTarA
nI dAna nanuchu namminanduku nenarutOnu kalisi melasi yunDaga
చరణం
charaNam 4
శ్రీ రాజగోపాల నీదు చిత్తమీ రీతి యైన నా సరి వారిజాక్షులెల్ల నన్ను నెంతుర మేరగాదు నేరమేమి చేసితిSrI rAjagOpAla nIdu chittamI rIti yaina nA sari vArijAkshulella nannu nentura mEragAdu nEramEmi chEsiti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s