#443 రారా మనవి rArA manavi

Titleరారా మనవిrArA manavi
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviరారా మనవి చేకోరా
మారుని బారికి నోర్వగ లేర
rArA manavi chEkOrA
mAruni bAriki nOrvaga lEra
చరణం
charaNam 1
వలచినట్టి నను చులకన సేయుట మేరా
సామి పలుకవ దేరా
చలము మాని కలసెడు సరసులు లేరా
సుకుమారా సమయమిదేర
valachinaTTi nanu chulakana sEyuTa mErA
sAmi palukava dErA
chalamu mAni kalaseDu sarasulu lErA
sukumArA samayamidEra
చరణం
charaNam 2
చెలుల బోధనలు విని నను నాడగలేదా
నాతో పలుమాఱు వాదా సలిపినట్టి
చెలిమిని మది నిడరాదా
మరియాదా వంచన పోదా
chelula bOdhanalu vini nanu nADagalEdA
nAtO palumA~ru vAdA salipinaTTi
chelimini madi niDarAdA
mariyAdA vanchana pOdA
చరణం
charaNam 3
రాను రాను నీ గుణమిటు లాయెన దేలా శ్రీ రాజ గోపాలా
కానివారు నవ్వగ బ్రదుకిక నేలా శ్రీ లోలా తాళగ జాల
rAnu rAnu nI guNamiTu lAyena dElA SrI rAja gOpALA
kAnivAru navvaga bradukika nElA SrI lOlA tALaga jAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s