#444 సరగున నిటరారా saraguna niTarArA

Titleసరగున నిటరారాsaraguna niTarArA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaయమన్yaman
తాళం tALaత్రిశ్ర లఘువుtriSra laghuvu
పల్లవి pallaviసరగున నిటరారా మరియాదటరా వినురా
మరుని బారి కోర్వ లేక మరులైతిరా సామి నీకు
సరివారలు నవ్వగ జేయుట న్యాయము గాదుర
నేనెఱ నెమ్మిన దాననురా
saraguna niTarArA mariyAdaTarA vinurA
maruni bAri kOrva lEka marulaitirA sAmi nIku
sarivAralu navvaga jEyuTa nyAyamu gAdura
nEne~ra nemmina dAnanurA
చరణం
charaNam 1
బాస లొసగి ఇటు నను నెడబాయ నగునా
నను నెడ మోసమెందుకు చేసేవురా
మది నెంచర యీ తనువే నీ
సొమ్ముగ చేకొనరా
bAsa losagi iTu nanu neDabAya nagunA
nanu neDa mOsamenduku chEsEvurA
madi nenchara yI tanuvE nI
sommuga chEkonarA
చరణం
charaNam 2
బ్రాణనాథ రాజ గోపాల చలమా రాజగో
మాన మెంచవదేమిర నాయెడ
నేరము లేమిర నే నిను
జూడక తాళనురా
brANanAtha rAja gOpAla chalamA rAjagO
mAna menchavadEmira nAyeDa
nEramu lEmira nE ninu
jUDaka tALanurA

One thought on “#444 సరగున నిటరారా saraguna niTarArA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s