#445 న్యాయమేమిరా nyAyamEmirA

Titleన్యాయమేమిరాnyAyamEmirA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviన్యాయమేమిరా నీకిది సామి
వేయి మాట లేలర నా విభుడని నెఱ నమ్మినార
మాయలాడి బోధనకే మమత జెంది యుండ నీకు
nyAyamEmirA nIkidi sAmi
vEyi mATa lElara nA vibhuDani ne~ra namminAra
mAyalADi bOdhanakE mamata jendi yunDa nIku
చరణం
charaNam 1
విరహ మోర్వరా నను వేగ నేలరా
మరుడు నా యురమునను విరి శరముల వడి నేసెనురా
కరుణ మఱవ వలదుర యీ కాయము నీ సొమ్మేర
viraha mOrvarA nanu vEga nElarA
maruDu nA yuramunanu viri Saramula vaDi nEsenurA
karuNa ma~rava valadura yI kAyamu nI sommEra
చరణం
charaNam 2
పంతమేలరా సామి పాడి గాదురా
అంతరంగ మెఱిగి నన్నిటు లారడి పెట్టేవదేర
చెంత జేరి తావులంటి వింత రతుల గూడవేర
pantamElarA sAmi pADi gAdurA
antaranga me~rigi nanniTu lAraDi peTTEvadEra
chenta jEri tAvulanTi vinta ratula gUDavEra
చరణం
charaNam 3
వలచినానురా నాపై చలము మానురా
అలగి యుండు టేలర నా యపరాధము లేమిరా
పలుకవేర రాజగోపాల నీకు మ్రొక్కేరా
valachinAnurA nApai chalamu mAnurA
alagi yunDu TElara nA yaparAdhamu lEmirA
palukavEra rAjagOpAla nIku mrokkErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s