#446 మనసిజు బారికి manasiju bAriki

Titleమనసిజు బారికిmanasiju bAriki
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviమనసిజు బారికి నెటులోర్తునే
వనితరో విభు నెడబాసిన మొదలు
దినమొక యుగమాయెనే
manasiju bAriki neTulOrtunE
vanitarO vibhu neDabAsina modalu
dinamoka yugamAyenE
చరణం
charaNam 1
ముదితరో రమణిపై మోహమగ్గలమై
నిదురయు రాదాయెనే
muditarO ramaNipai mOhamaggalamai
nidurayu rAdAyenE
చరణం
charaNam 2
కన్నెరో చెలువుని కనుల జూడమిచే
అన్నము సైచ దాయెనే
kannerO cheluvuni kanula jUDamichE
annamu saicha dAyenE
చరణం
charaNam 3
పణతిరో రాజ గోపాలుడు నాపై
కనికర మెంచ డాయెనే
paNatirO rAja gOpAluDu nApai
kanikara mencha DAyenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s