#447 ఈ విరహ I viraha

Titleఈ విరహI viraha
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని భైరవిhindusthAni bhairavi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviఈ విరహ మెటుల సైతునె కామినీ
ఏవియు నా మది కింపు లేదాయెనే
భావజుడెంతో నను బాధింపగ సాగెనే
I viraha meTula saitune kAminI
Eviyu nA madi kimpu lEdAyenE
bhAvajuDentO nanu bAdhimpaga sAgenE
చరణం
charaNam 1
వెన్నెల నా మదికి వెగటుగ దోచెనే
కన్నెరో చల్లని గాలి విష మాయెనే
vennela nA madiki vegaTuga dOchenE
kannerO challani gAli visha mAyenE
చరణం
charaNam 2
బాలరో రాజ గోపాలుడు మును నను నేలిన
ప్రీతి మది నెంచి యిటు రాడాయెనే
bAlarO rAja gOpAluDu munu nanu nElina
prIti madi nenchi yiTu rADAyenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s