#448 తామసమేలరా tAmasamElarA

TitleతామసమేలరాtAmasamElarA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviతామసమేలరా నా మనోహర తాళగ జాలనురాtAmasamElarA nA manOhara tALaga jAlanurA
కాముడు నాపై కరుణ దప్పెనురా
కళ లంటి నను గూడరా
kAmuDu nApai karuNa dappenurA
kaLa lanTi nanu gUDarA
మునుపటి దయ నీ మనసున లేదా
మోహము దీర్చరా
చక్కగ నాపై చనువు చూపకు మని
సవతి చెప్పెనటరా
munupaTi daya nI manasuna lEdA
mOhamu dIrcharA
chakkaga nApai chanuvu chUpaku mani
savati cheppenaTarA
అంతరంగుడవై అరమర చేయుట
వింతగ నున్నదిరా
రమణుడైన శ్రీ రాజ గోపాలా
సమయము దెలసి కోరా
antaranguDavai aramara chEyuTa
vintaga nunnadirA
ramaNuDaina SrI rAja gOpAlA
samayamu delasi kOrA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s