#449 వాని మాటలిక vAni mATalika

Titleవాని మాటలికvAni mATalika
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviవాని మాటలిక మనకేలే
వంచనలకు గురు పీఠము గదే
వేడుకతో నే విడెమీబోతే
జాడగా తీసి యా చాన కొసగె
vAni mATalika manakElE
vanchanalaku guru pIThamu gadE
vEDukatO nE viDemIbOtE
jADagA tIsi yA chAna kosage
చరణం
charaNam 1
మోము మోమున జేర్చి ముద్దిడ బోతే
మోమటు త్రిప్పి యా ముదిత దలచె
mOmu mOmuna jErchi muddiDa bOtE
mOmaTu trippi yA mudita dalache
చరణం
charaNam 2
అడుగులకు నే మడుగులు పరచిన
జడియక సవతికి సరిగాదనే
aDugulaku nE maDugulu parachina
jaDiyaka savatiki sarigAdanE
చరణం
charaNam 3
పణతిరో రాజగోపాలుడీ రీతిని
కనికర మెంచక గాసి బెట్టెనే
paNatirO rAjagOpAluDI rItini
kanikara menchaka gAsi beTTenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s