#450 మాటలేటికి పోపోరా mATalETiki pOpOrA

Titleఓరి సామి మాటలేటికి పోపోరాOri sAmi mATalETiki pOpOrA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviమాటలేటికి పోపోరా నీ వలచిన
మగువ యిల్లిది గాదురా
mATalETiki pOpOrA nI valachina
maguva yillidi gAdurA
చరణం
charaNam 1
బోటిని గూడిన నీటు దెలిసెరా
మాటిమాటికి రాకురా || ఓరి సామి||
bOTini gUDina nITu deliserA
mATimATiki rAkurA || Ori sAmi||
చరణం
charaNam 2
ఇంతి నీ రాకకు ఎదురు చూచునురా
ఎంతో ప్రొద్దాయెరా || ఓ||
inti nI rAkaku eduru chUchunurA
entO proddAyerA || O||
చరణం
charaNam 3
అతివ చూచిన నన్ను నారడి పెట్టును
హితవుగ మది నెంచరా || ఓ||
ativa chUchina nannu nAraDi peTTunu
hitavuga madi nencharA || O||
చరణం
charaNam 4
రచ్చ సేయుటేలా రాజ గోపాలా
మచ్చికతో గావరా || ఓ మాట||
rachcha sEyuTElA rAja gOpAlA
machchikatO gAvarA || O mATa||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s