#452 రారా మా రమణి rArA mA ramaNi

Titleరారా మా రమణిrArA mA ramaNi
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaమిశ్ర లఘువుmiSra laghuvu
రారా మా రమణి తాళలేదురా ||సామి||rArA mA ramaNi tALalEdurA ||sAmi||
తాళలేదురా ఇది పాడి గాదురా ||సామి|| ||రా||tALalEdurA idi pADi gAdurA ||sAmi|| ||rA||
మారుబారి వేమఱు సొమ్మ సిల్లినది ||రా||mArubAri vEma~ru somma sillinadi ||rA||
చెలులతో నెప్పుడు పలుకదురా నిన్నే
తలచుచు నున్నదిరా సామి నిన్నె
chelulatO neppuDu palukadurA ninnE
talachuchu nunnadirA sAmi ninne
అన్న పానములపై ఆశయే లేదురా
కన్నె నిక నేలురా దయ యుంచి
anna pAnamulapai ASayE lEdurA
kanne nika nElurA daya yunchi
రసికుడైన శ్రీ రాజ గోపాల
రట్టు సేయుటేలరా చెలి నిటు
rasikuDaina SrI rAja gOpAla
raTTu sEyuTElarA cheli niTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s