#453 మగువరో వానిపైని maguvarO vAnipaini

Titleమగువరో వానిపైనిmaguvarO vAnipaini
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaత్రిశ్ర లఘువుtriSra laghuvu
పల్లవి pallaviమగువరో వానిపైని మమత యెటుల తీఱునేmaguvarO vAnipaini mamata yeTula tI~runE
చరణం
charaNam 1
పొగరున సుమ శరుడు పొంచి విలు వంచెనే
అంతంతకు తమి మించెనే
pogaruna suma SaruDu ponchi vilu vanchenE
antantaku tami minchenE
చరణం
charaNam 2
వానితో సుఖింపని ప్రాయమది యేటికే
ఈ కాయమది యేటికే
vAnitO sukhimpani prAyamadi yETikE
I kAyamadi yETikE
చరణం
charaNam 3
రతి పతి గన్న శ్రీ రాజ గోపాలుడే
ఉదార గుణ శీలుడే
rati pati ganna SrI rAja gOpAluDE
udAra guNa SIluDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s