#454 సామి నాపై sAmi nApai

Titleసామి నాపైsAmi nApai
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసామి నాపై చలమేలా
సరగ నేలుకొనరా
sAmi nApai chalamElA
saraga nElukonarA
కాము బారి కోర్వ జాల
కరుణ నేలుకొనరా
kAmu bAri kOrva jAla
karuNa nElukonarA
నిమిషమైన బాయనట్టి
నెనరు మఱవ నగునా
nimishamaina bAyanaTTi
nenaru ma~rava nagunA
మరులు కొంటి నిన్నె చాల
మనవి చేకొనరా
marulu konTi ninne chAla
manavi chEkonarA
పంతమేల రాజ గోపాల
సామి వినురా
pantamEla rAja gOpAla
sAmi vinurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s