#455 పలుకవు నాతో palukavu nAtO

Titleపలుకవు నాతోpalukavu nAtO
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviపలుకవు నాతో మఱి ఇదేటి మోడిరాpalukavu nAtO ma~ri idETi mODirA
చరణం
charaNam 1
చెలుల బోధన లెల్ల తలకెక్కె నేమో కాని
చెలిమిని దలచవు మేరా
chelula bOdhana lella talakekke nEmO kAni
chelimini dalachavu mErA
చరణం
charaNam 2
విడెమొసగుచు ముద్దు లిడగబోతే
నను విదలించుట మరియాదా
viDemosaguchu muddu liDagabOtE
nanu vidalinchuTa mariyAdA
చరణం
charaNam 3
సరివారిలో నను చౌక చేయకుర
సరసుడ రాజ గోపాలా
sarivArilO nanu chauka chEyakura
sarasuDa rAja gOpAlA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s