#458 చెలి మనకేల cheli manakEla

Titleచెలి మనకేలcheli manakEla
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
Also look at2
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaత్రిశ్ర లఘువుtriSra laghuvu
పల్లవి pallaviచెలి మనకేల వానితోను పొందు చాలునే
వాని పొందు చాలునే
వానితో పొందు చాలునే
cheli manakEla vAnitOnu pondu chAlunE
vAni pondu chAlunE
vAnitO pondu chAlunE
చరణం
charaNam 1
కనికర మెంచని కౌగలింత లేలనే
వానితో కౌగిలేలనే
kanikara menchani kaugalinta lElanE
vAnitO kaugilElanE
ఎంగిలని ఎంచు వాని రంగు విడెమేలనే
వానెంగిలి మనకేలనే
engilani enchu vAni rangu viDemElanE
vAnengili manakElanE
మర్మము నెఱింగిన శ్రీ ధర్మపురి నిలయుడే
ఆ కన్నెల కేకాంతుడే
marmamu ne~ringina SrI dharmapuri nilayuDE
A kannela kEkAntuDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s