#460 కాసా నీ చెలి నే kAsA nI cheli nE

Titleకాసా నీ చెలి నేkAsA nI cheli nE
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published At47
పల్లవి pallaviకాసా నీ చెలి నే గాదటర నీ
బాసలెల్ల ఏమాయెనురా
kAsA nI cheli nE gAdaTara nI
bAsalella EmAyenurA
చరణం
charaNam 1
సారుకు నా సరిపారి యెదుట నిన్ను
రారా రారా రారా యని పిలిచిన
sAruku nA saripAri yeduTa ninnu
rArA rArA rArA yani pilichina
చరణం
charaNam 2
ఆ సతులతో పరిహాసము సలుపగ
రోసముతో ఒరోరని పిలిచిన
A satulatO parihAsamu salupaga
rOsamutO orOrani pilichina
చరణం
charaNam 3
రేపగలని భేదము లెంచక నే
నీపైకొని యుపరతులను సలిపిన
rEpagalani bhEdamu lenchaka nE
nIpaikoni yuparatulanu salipina
చరణం
charaNam 4
మాటలోన పొరపాటు లేని నీ
మాటలెల్ల బల్ సూటిగ నేర్చిన
mATalOna porapATu lEni nI
mATalella bal sUTiga nErchina
చరణం
charaNam 5
ధర్మపురిని నెలకొన్న సామి శ్రీ
నిర్మలమగు మకుటేశుని సాక్షిగ
dharmapurini nelakonna sAmi SrI
nirmalamagu makuTESuni sAkshiga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s