#462 వాని జోలి vAni jOli

Titleవాని జోలిvAni jOli
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaచాపుchApu
Posted before378
పల్లవి pallavi వాని జోలి నాకేలే ఇందుముఖిరో ఆ
వనిత బోధనచే మైమఱచె
vAni jOli nAkElE indumukhirO A
vanita bOdhanachE maima~rache
చరణం
charaNam 1
మానినిరో వాని మమత లెందు బోయె
పూని దాని యిలు విడిచి రాక యున్నాడిక
mAninirO vAni mamata lendu bOye
pUni dAni yilu viDichi rAka yunnADika
చరణం
charaNam 2
ఇంతిరో నిను బాయనని నాతో ఎన్నో బూటకములు పలికెనే
సంతసమెల్ల నా చాన కొసగి నన్ను పంతముతో మరుని పాలు చేసెనిక
intirO ninu bAyanani nAtO ennO bUTakamulu palikenE
santasamella nA chAna kosagi nannu pantamutO maruni pAlu chEsenika
చరణం
charaNam 3
మాట తప్పని వాడని నేను మనసున నెంచితి గదనే
బోటిరో అలవాని మోము జూడనగునా సాటి వారలు నవ్వ జాలరేమె యిక
mATa tappani vADani nEnu manasuna nenchiti gadanE
bOTirO alavAni mOmu jUDanagunA sATi vAralu navva jAlarEme yika
చరణం
charaNam 4
శింగర నుతుడు నాతో మును చేసిన చెలిమిని మఱచెనే
బంగారము వంటి వాని గుణము లెల్ల అంగనా మణి మోహాబ్ధి జేరెనిక
Singara nutuDu nAtO munu chEsina chelimini ma~rachenE
bangAramu vanTi vAni guNamu lella anganA maNi mOhAbdhi jErenika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s