#463 ఎన్నాళ్ళు సైరింతునే ennALLu sairintunE

Titleఎన్నాళ్ళు సైరింతునేennALLu sairintunE
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaచాపుchApu
Previously at 395
పల్లవి pallaviఎన్నాళ్ళు సైరింతునే ఓ చెలియ నే సామిని తోడితేవేennALLu sairintunE O cheliya nE sAmini tODitEvE
చరణం
charaNam 1
క్రొన్నన విల్తుడు కోపము తోను తిన్నగ నాపై శరము లేసెనే ||సా|| ||ఎ||kronnana viltuDu kOpamu tOnu tinnaga nApai Saramu lEsenE ||sA|| ||e||
చరణం
charaNam 2
కనుల పండువై కాచెడు వెన్నెల మనసు కెంతో గాసిని బుట్టించెనే ||సా|| ||ఎ||kanula panDuvai kAcheDu vennela manasu kentO gAsini buTTinchenE ||sA|| ||e||
చరణం
charaNam 3
కోకిల లెల్ల గుంపులు గూడి ఓ కమలాక్షి రవములు గావించెనే ||సా|| ||ఎ||kOkila lella gumpulu gUDi O kamalAkshi ravamulu gAvinchenE ||sA|| ||e||
చరణం
charaNam 4
శింగర నుతుడు చెంగట బాసి అంగన గూడి ఇందు రాకున్నాడె ||సా|| ||ఎ||Singara nutuDu chengaTa bAsi angana gUDi indu rAkunnADe ||sA|| ||e||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s