#465 రమణిరో సామిని ramaNirO sAmini

Titleరమణిరో సామినిramaNirO sAmini
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaనాదనామక్రియnAdanAmakriya
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously posted at
పల్లవి pallaviరమణిరో సామిని రమ్మనవే
రమ్మనవే మనవి చేకొమ్మనే వేగ
ramaNirO sAmini rammanavE
rammanavE manavi chEkommanE vEga
చరణం
charaNam 1
సుమ శరుడలరుల సూటిగా వేసెనే
సమయ మిదేయని సామికి దెలుపవే
suma SaruDalarula sUTigA vEsenE
samaya midEyani sAmiki delupavE
చరణం
charaNam 2
సవతిల్లు వానికి సతమాయె గదవే
ఎవతె బోధించెనో హితవుగ వానికి
savatillu vAniki satamAye gadavE
evate bOdhinchenO hitavuga vAniki
చరణం
charaNam 3
రాజగోపాలుడా రమణిని గూడి
తేజరిల్లుచు చెలిమి దిటవుగ మఱచెనే
rAjagOpAluDA ramaNini gUDi
tEjarilluchu chelimi diTavuga ma~rachenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s