#466 పోరా దానింటికి pOrA dAninTiki

Titleపోరా దానింటికిpOrA dAninTiki
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously posted at397
పల్లవి pallaviపోరా దానింటికి సామి చాల ప్రొద్దాయెరా
ఆ వారిజాక్షి విన్నను మోసము
pOrA dAninTiki sAmi chAla proddAyerA
A vArijAkshi vinnanu mOsamu
చరణం
charaNam 1
నక్క వినయములు నిజమని యెంతో నమ్మి యుంటి గదరా
పక్క జేర రావద్దుర యిక
nakka vinayamulu nijamani yentO nammi yunTi gadarA
pakka jEra rAvaddura yika
చరణం
charaNam 2
తేనెలూర నాతో బలుకుచు ఆ చాన కడకు పోనేలా
కాని వారికిది వేడుక గద
tEnelUra nAtO balukuchu A chAna kaDaku pOnElA
kAni vArikidi vEDuka gada
చరణం
charaNam 3
సరసమైన మాటలు వేరాయె చనువు దూరమాయె
మరుని కేళికి ఇక సున్నే గద
sarasamaina mATalu vErAye chanuvu dUramAye
maruni kELiki ika sunnE gada
చరణం
charaNam 4
జాజి సరము లంపిన వెగటాయె చాల కోపమాయె
రాజగోపాల చాలునిక
jAji saramu lampina vegaTAye chAla kOpamAye
rAjagOpAla chAlunika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s