#467 సరసకు రారా sarasaku rArA

Titleసరసకు రారాsarasaku rArA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaచాపుchApu
Previously posted at 56
పల్లవి pallaviసరసకు రారా సామి మ్రొక్కేరాsarasaku rArA sAmi mrokkErA
చరణం
charaNam 1
మరులు గొన్న నాకు మనసీయవేరా
తరుణి పెట్టిన మందు తలకెక్కె నటరా
marulu gonna nAku manasIyavErA
taruNi peTTina mandu talakekke naTarA
చరణం
charaNam 2
నిరతము నిన్ను నే నెఱనమ్మినారా
కరుణను నను నేల గారడమేలా
niratamu ninnu nE ne~ranamminArA
karuNanu nanu nEla gAraDamElA
చరణం
charaNam 3
పూజ సేయుట నీకు పొందిక లేదా
రాజస మేలరా రాజ గోపాలా
pUja sEyuTa nIku pondika lEdA
rAjasa mElarA rAja gOpAlA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s