#469 ఏలా మనకు ElA manaku

Titleఏలా మనకుElA manaku
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously posted at 27
పల్లవి pallaviఏలా మనకు వాని జోలి చెలిElA manaku vAni jOli cheli
చరణం
charaNam 1
మాటిమాటికి ఈ రాపైతే
ఏటి మాట పోపో పోవే
నాటి బాస లేమాయె చెలి
mATimATiki I rApaitE
ETi mATa pOpO pOvE
nATi bAsa lEmAye cheli
చరణం
charaNam 2
మారుబారికి మీఱి నేను
చేరి పిలిచినందుకా
వేఱు మాటలాడెనే చెలి
mArubAriki mI~ri nEnu
chEri pilichinandukA
vE~ru mATalADenE cheli
చరణం
charaNam 3
సారోదారుడౌ సదయ భీమేశుడు
సరస జేరి నన్ను గూడి
విరసమెంతో చేసెనే చెలి
sArOdAruDau sadaya bhImESuDu
sarasa jEri nannu gUDi
virasamentO chEsenE cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s