#470 ఈ విరహ మెటులోర్తునె I viraha meTulOrtune

Titleఈ విరహ మెటులోర్తునెI viraha meTulOrtune
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaత్రిశ్ర లఘువుtriSra laghuvu
Previously posted at4, 147
పల్లవి pallaviఈ విరహ మెటులోర్తునె చెలియాI viraha meTulOrtune cheliyA
చరణం
charaNam 1
నేనేమి సేతు నా మనోహరుండు రాడటే
నా సామి కే మిఠారి దూఱు చెప్పెనో చెలియా
nEnEmi sEtu nA manOharunDu rADaTE
nA sAmi kE miThAri dU~ru cheppenO cheliyA
చరణం
charaNam 2
ఎందాక సైతు వాని బాసి ఈ సుమ శరుని
చిగురాకు బాకుచే కుచంబు దాకెనే చెలియా
endAka saitu vAni bAsi I suma Saruni
chigurAku bAkuchE kuchambu dAkenE cheliyA
చరణం
charaNam 3
రతి కేళి నేలు వేళనో మరాళ గామిని
నే తాళజాల బాల చంద్ర సామిని బాసి
rati kELi nElu vELanO marALa gAmini
nE tALajAla bAla chandra sAmini bAsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s