#471 సామిగ నాతో sAmiga nAtO

Titleసామిగ నాతోsAmiga nAtO
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
Previously posted at18
పల్లవి pallaviసామిగ నాతో మాట్లాడవెందుకురా
అరమరిక లిక నేలరా
sAmiga nAtO mATlADavendukurA
aramarika lika nElarA
చరణం
charaNam 1
చిఱుత ప్రాయమునాడే చేసిన చెలిమిని
మఱచుట తగునేమిరా
chi~ruta prAyamunADE chEsina chelimini
ma~rachuTa tagunEmirA
చరణం
charaNam 2
సొగసుగా నిన్నే చూచి సోలి వచ్చిన దాన
అగడేల చేసేవురా
sogasugA ninnE chUchi sOli vachchina dAna
agaDEla chEsEvurA
చరణం
charaNam 3
వరభీమేశ నీ వంచెన తెలిసెను
అరమరిక నేలరా
varabhImESa nI vanchena telisenu
aramarika nElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s