#472 వానికి మరులైతి vAniki marulaiti

Titleవానికి మరులైతిvAniki marulaiti
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviవానికి మరులైతి గదవే చెలియా
మానినీ మణి వాని మరియాదెఱుగక
vAniki marulaiti gadavE cheliyA
mAninI maNi vAni mariyAde~rugaka
చరణం
charaNam 1
మును నను గూడిన ముచ్చటలెల్ల
తన మది నెంచక దాచు
munu nanu gUDina muchchaTalella
tana madi nenchaka dAchu
చరణం
charaNam 2
మగువరో నాపై మమత దేలించక
పగతుల గుణములు పొగడు
maguvarO nApai mamata dElinchaka
pagatula guNamulu pogaDu
చరణం
charaNam 3
భామరో తానిటు బాసలు జేసి
మోమిటు చూపని మోసకారికి
bhAmarO tAniTu bAsalu jEsi
mOmiTu chUpani mOsakAriki
చరణం
charaNam 4
వర భీమేశుని వంచన లెఱుగక
సరసిజ ముఖి నే చాలా వలచి
vara bhImESuni vanchana le~rugaka
sarasija mukhi nE chAlA valachi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s